top of page

Privacy Beleid KAMER 20

Inleiding

Respect voor de privacy en een zorgvuldige omgang met gegevens is een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van een Professional Organizer | Opruimcoach. Wij willen transparant zijn over de wijze waarop wij, als verwerkingsverantwoordelijke, omgaan met de verwerking van (persoons)gegevens van cliënten van onze diensten en bezoekers van onze website (hierna ook: “je”, “jij” of “jou”). In deze privacyverklaring lichten wij dit verder toe, waarbij voorop staat dat wij de wet- en regelgeving, zoals de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)’, naleven. Daarnaast leggen wij uit welke persoonsgegevens verzameld worden en voor welke doeleinden deze gebruikt worden. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

KAMER 20 verwerkt jouw persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

Deze gegevens verzamelen wij om jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of om jou te informeren over wijzigingen van onze diensten.

 

Via onze website worden gegevens verwerkt, die zowel direct als indirect herleidbaar kunnen zijn tot personen (al dan niet door de gebruiker ter beschikking gesteld). Een zorgvuldige omgang met deze persoonsgegevens is van groot belang. Deze worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de toepasselijke wet- en regelgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • Wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via deze privacyverklaring;

  • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

  • Wij je in gevallen waarin jouw goedkeuring vereist is eerst vragen om toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken;

  • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en die maatregelen ook eisen van partijen die onder onze verantwoordelijkheid persoonsgegevens verwerken;

  • Wij jou het recht geven om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag inzichtelijk te maken, te corrigeren, verwijderen of exporteren.

Bewaartermijn persoonsgegevens

KAMER 20 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Je kunt via verschillende kanalen contact opnemen met ons. Je kunt ons e-mailen of het contactformulier invullen. Ook kun je ons een bericht sturen via LinkedIn en Instagram. We verwerken jouw contactgegevens en overige verstrekte informatie om jouw vragen en/of klachten te kunnen beantwoorden maximaal 24 maanden.

 

Wanneer je ons een privébericht stuurt via Instagram of LinkedIn, worden de berichten maximaal 24 maanden door ons bewaard. Zelf kun je het bericht natuurlijk ook eerder verwijderen.

 

Vanwege de fiscale bewaarplicht zijn wij verplicht om sommige van jouw gegevens maximaal zeven jaar te bewaren (onder andere naam-, order- en betaalgegevens).

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KAMER 20 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar kathy@kamer20.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

KAMER 20 wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
KAMER 20 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met kathy@kamer20.nl

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. We raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruikmaakt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst met jou en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Voor zover deze derden hebben te gelden als verwerker hebben wij met die derden een verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer beveiliging, geheimhouding en jouw rechten worden geregeld. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We adviseren je dan ook om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Cookies

KAMER 20 gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Contact

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je vragen of klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen via een contactformulier. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Naam en contactgegevens

Voor vragen over deze privacyverklaring of overige vragen die betrekking hebben op privacy kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

KAMER 20
Kanaalstraat 173-3
1054 XE Amsterdam
E-mailadres: kathy@kamer20.nl

bottom of page